II Concurs de fotografia Riuraus 2018

Constitució de l’Associació Ruta dels Riuraus
18 febrero, 2018
CICLOTURISMO EN LA RUTA DELS RIURAUS
19 junio, 2018
INTRODUCCIÓ
Si l’any 2008 vam convocar el Primer Concurs, el 2018 convoquem el Segon, a fi de consolidar la iniciativa, i, alhora de seguir posant l’enfocament en els nostres edificis més emblemàtics.
El patrimoni cultural i social propi d’una col·lectivitat humana, constituïx un referent singular de la seua geografia, de la seua història i de la seua realitat social. Entre el conjunt d’este patrimoni es troba l’arquitectura tradicional. Pel que fa al patrimoni cultural valencià, no podem obviar que els riuraus en formen part i són una mostra d’arquitectura rural bella i funcional, plenament incardinada en el paisatge. Partint d’estes premisses, l’Associació Riuraus Vius convoca el “Segon concurs de fotografia” amb els objectius següents:
1- Donar a conéixer un aspecte del patrimoni cultural i social dels valencians, tot difonent imatges de riuraus i l’elaboració de la pansa.
2- Contribuir a la sensibilització ciutadana per tal afavorir l’estima, la conservació i recuperació de l’arquitectura tradicional pròpia.
BASES
Tema: “Els riuraus”
Apartats: El concurs consta de dos categories:
A) Fotografies actuals.
B) Fotografies antigues.
Es presentaran en format digital.
Cal remetre les fotografies al correu de Riuraus Vius: riurausvius@hotmail.com, en format jpg, TIFF o format compatible, amb un mínim de 2 megabytes.
S’admetran un màxim de cinc obres per autor, en cadascun dels apartats.
A) Fotografies actuals.
Les fotografies versaran al voltant del món dels riuraus i la pansa.
B) Fotografies antigues.
S’admetran fotografies antigues de riuraus, tant si encara existixen com si ja han desaparegut, i d’activitats relacionades amb els mateixos, com puga ser l’escaldà. De no posseir constància de la data real i de l’autor/a, es farà constar una data aproximada o probable, així com el propietari/a actual de la foto o la col·lecció a la qual pertany. S’hi aportarà el permís del propietari de la fotografia per a la seua exhibició pública.
DADES
– Els autors/res es comprometen a aportar la procedència del riurau fotografiat (poble, partida, etc.) així com la data en que s’ha fet la fotografia.
– En el cas de fotografies antigues, cas de no posseir constància de la data real, pot posar-se una data aproximada o probable, fent-ho constar. S’hi aportarà el permís del propietari de la fotografia per a la seua exhibició pública
Termini i lloc de presentació:
– El termini d’admissió dels treballs fotogràfics acaba el dia 15 de juliol de 2018 a les 24h. Després començarà la deliberació dels jurats. A continuació es comunicarà als autors/res quines obres han sigut seleccionades.
EL LLIURAMENT
L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc el 3 d’agost a les 20h, al Centre Social 8 de març de Jesús Pobre, on s’exibiran les obres seleccionades que quedaran exposades fins el 26 d’agost, dia de l’escaldà.
PREMIS I FINALISTES
A) Fotografies actuals.
Se seleccionaran tres obres per a ser premiades i un nombre indeterminat de finalistes. La quantia corresponent serà la següent:
· 1er Premi. 250 euros i un exemplar del llibre “Els Riuraus. L’elaboració de la pansa” signat per l’autor.
· 2n Premi. 150 euros i un exemplar de la revista Riuralogia.
· 3er Premi 100 euros i un exemplar de la revista Riuralogia.
B) Fotografies antigues:
Hi haurà un únic premi de 150 euros i un exemplar del llibre “Riuraus valencians, edificis únics al món” signat per l’autor.
OBRES SELECCIONADES
Les obres són propietat de l’autor, sent utilitzades les fotografies per les associacions Riuraus Vius i Ruta dels Riuraus a les xarxes socials i publicacions. Sempre que es faça ús, es citarà l’autoria.
Les impressions seran propietat de l’organització i podran ser exhibides sempre citant l’autoria de les obres.
EL JURAT
La composició del jurat es farà pública oportunament. Estarà format per personalitats relacionades amb el món de la fotografia, i/o vinculades amb el món dels riuraus. Les decisions del jurat seran inapel·lables.
OBSERVACIONS TÉCNIQUES
Les fotografies es podran editar en termes de brillo, contrast, retall, balanç de blancs, color, enfoque, o restauració de sombres i llums.
No està permés afegir o borrar elements o combinar varies fotografies.
La participació comporta l’acceptació de les bases.
X