II Concurs de fotografia Riuraus 2018

Constitució de l’Associació Ruta dels Riuraus
18 febrero, 2018
INTRODUCCIÓ
Si l’any 2008 vam convocar el Primer Concurs, el 2018 convoquem el Segon, a fi de consolidar la iniciativa, i, alhora de seguir posant l’enfocament en els nostres edificis més emblemàtics.
El patrimoni cultural i social propi d’una col·lectivitat humana, constituïx un referent singular de la seua geografia, de la seua història i de la seua realitat social. Entre el conjunt d’este patrimoni es troba l’arquitectura tradicional. Pel que fa al patrimoni cultural valencià, no podem obviar que els riuraus en formen part i són una mostra d’arquitectura rural bella i funcional, plenament incardinada en el paisatge. Partint d’estes premisses, l’Associació Riuraus Vius convoca el “Segon concurs de fotografia” amb els objectius següents:
1- Donar a conéixer un aspecte del patrimoni cultural i social dels valencians, tot difonent imatges de riuraus i l’elaboració de la pansa.
2- Contribuir a la sensibilització ciutadana per tal afavorir l’estima, la conservació i recuperació de l’arquitectura tradicional pròpia.
BASES
Tema: “Els riuraus”
Apartats: El concurs consta de dos categories:
A) Fotografies actuals.
B) Fotografies antigues.
Es presentaran en format digital.
Cal remetre les fotografies al correu de Riuraus Vius: riurausvius@hotmail.com, en format jpg, TIFF o format compatible, amb un mínim de 2 megabytes.
S’admetran un màxim de cinc obres per autor, en cadascun dels apartats.
A) Fotografies actuals.
Les fotografies versaran al voltant del món dels riuraus i la pansa.
B) Fotografies antigues.
S’admetran fotografies antigues de riuraus, tant si encara existixen com si ja han desaparegut, i d’activitats relacionades amb els mateixos, com puga ser l’escaldà. De no posseir constància de la data real i de l’autor/a, es farà constar una data aproximada o probable, així com el propietari/a actual de la foto o la col·lecció a la qual pertany. S’hi aportarà el permís del propietari de la fotografia per a la seua exhibició pública.
DADES
– Els autors/res es comprometen a aportar la procedència del riurau fotografiat (poble, partida, etc.) així com la data en que s’ha fet la fotografia.
– En el cas de fotografies antigues, cas de no posseir constància de la data real, pot posar-se una data aproximada o probable, fent-ho constar. S’hi aportarà el permís del propietari de la fotografia per a la seua exhibició pública
Termini i lloc de presentació:
– El termini d’admissió dels treballs fotogràfics acaba el dia 15 de juliol de 2018 a les 24h. Després començarà la deliberació dels jurats. A continuació es comunicarà als autors/res quines obres han sigut seleccionades.
EL LLIURAMENT
L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc el 3 d’agost a les 20h, al Centre Social 8 de març de Jesús Pobre, on s’exibiran les obres seleccionades que quedaran exposades fins el 26 d’agost, dia de l’escaldà.
PREMIS I FINALISTES
A) Fotografies actuals.
Se seleccionaran tres obres per a ser premiades i un nombre indeterminat de finalistes. La quantia corresponent serà la següent:
· 1er Premi. 250 euros i un exemplar del llibre “Els Riuraus. L’elaboració de la pansa” signat per l’autor.
· 2n Premi. 150 euros i un exemplar de la revista Riuralogia.
· 3er Premi 100 euros i un exemplar de la revista Riuralogia.
B) Fotografies antigues:
Hi haurà un únic premi de 150 euros i un exemplar del llibre “Riuraus valencians, edificis únics al món” signat per l’autor.
OBRES SELECCIONADES
Les obres són propietat de l’autor, sent utilitzades les fotografies per les associacions Riuraus Vius i Ruta dels Riuraus a les xarxes socials i publicacions. Sempre que es faça ús, es citarà l’autoria.
Les impressions seran propietat de l’organització i podran ser exhibides sempre citant l’autoria de les obres.
EL JURAT
La composició del jurat es farà pública oportunament. Estarà format per personalitats relacionades amb el món de la fotografia, i/o vinculades amb el món dels riuraus. Les decisions del jurat seran inapel·lables.
OBSERVACIONS TÉCNIQUES
Les fotografies es podran editar en termes de brillo, contrast, retall, balanç de blancs, color, enfoque, o restauració de sombres i llums.
No està permés afegir o borrar elements o combinar varies fotografies.
La participació comporta l’acceptació de les bases.
X